Ceļojuma līguma paraugs

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS Nr.____________

Aizkrauklē, ________

 

TŪROPERATORS SIA Remiro travel, reģ. nr. 45403024035, atrodas Lāčplēša ielā 6 (19.kab., 2.st.), Aizkrauklē, mob.27850994, 253737777, kura vārdā rīkojas ceļojumu konsultante __________, kas tiesīga slēgt šo līgumu no vienas puses, un

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Pases  sērija, nr.

Kontakttālrunis

 

 

 

 

 

turpmāk tekstā KLIENTS , no otras puses, noslēdz šo Līgumu par ceļojumu :

 

Ceļojuma nosaukums: _______

Ceļojuma datumi: _______

 

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
  1.  KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
  2. Šī līguma izpratnē KLIENTS var būt grupa vai ģimene. Ar pirmās iemaksas veikšanu (neatkarīgi, kurš to veic) KLIENTS grupas vai ģimenes vārdā atbild par katras grupas vai ģimenes locekļu šī Līguma nosacījuma izpildi.
  3. TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā,  sadaļā  „ceļazīmes cenā ietilpst”.

 

 1. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:
  1. Kopējā cena par līgumā minēto tūrisma pakalpojumu ir  _______
  2. Piesakoties uz ceļojumu, KLIENTS  iemaksā Tūroperatoram avansa iemaksu  EUR _____. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu ceļojumam.
  3. Otrā iemaksa ____ -līdz _______.
  4. Trešā iemaksa ____ personai jāveic līdz _____;
  5. Pārējā samaksa – ne vēlāk kā līdz _______.
  6. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši  norādījumiem.
  7. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.
  8. Piemaksa par vienvietīgo numuru viesnīcā, ja tas nepieciešams – ______.
  9. Piemaksa par papildvietu autobusā, ja tas nepieciešams   - ________.

 

 1. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
  1. TŪROPERATORS atbild par klientam piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
  2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr.353).
  3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.
  4. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.
  5. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa, kā arī vietu maiņa autobusā. Tādā gadījumā KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta cita vieta.
  6. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.
  7. Ja KLIENTS  neievēro līgumā noteikto ceļojuma apmaksas kārtību, tad TŪROPERATORS ir tiesīgs vienpusēji atteikties no līguma izpildes.
  8. TŪROPERATORS neizmaksā kompensāciju, ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc ceļojumu vai atsakās no kādas tā daļas.
  9. TŪROPERATORS nav atbildīgs:
   1. ja KLIENTAM kādā institūcijā tiek atteikta iebraukšanas vīza vai iebraukšana (t.sk. pārvietošanās) tiek atteikta cita no TŪROPERATORA neatkarīga iemesla dēļ (piem. ceļošanai nederīga pase) un tā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties braucienā.;
   2. par varbūtējiem transporta kavējumiem (lidmašīnas vai prāmja kavēšanās, sastrēgums uz auto ceļa, ceļu remonts, streiks u.tml.);
   3. par maršruta izmaiņām  ceļojuma laikā administratīvo iestāžu prasību dēļ;
   4. par negadījumiem, kas saistīti ar KLIENTA gūtajam traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);
   5. ja KLIENTS nozaudējis mantu vai viņām tā nozagta vai sabojāta.
  10. Klienta iemaksāto naudu TŪROPERATORS ir apdrošinājis Baltijas Apdrošināšanas Namā par 50 000 EUR.

 

 1. KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:
  1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no  piedāvājumiem  vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
  2. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, to precizējot vismaz dienu pirms ceļojuma, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.
  3. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.
  4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki,  jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā.  Ja KLIENTS tos  pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības  pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS  nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
  5. KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula) 
  6. Ja brauciena laikā  KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS  ar rakstisku pretenziju  griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
  7. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
  8. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem AĢENTS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

 

 1. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:
  1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus :
 • atsakoties no ceļojuma, tiek ieturēta 1. avansa iemaksa;
 • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 60 – 45 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no PAKALPOJUMU summas, ja programmā nav norādīts citādi*;
 • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 45 –30 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no PAKALPOJUMU summas, , ja programmā nav norādīts citādi*;
 • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 30 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no PAKALPOJUMU summas,  ja programmā nav norādīts citādi*;

*Ja ceļojuma programmā norādīti citi atteikšanās noteikumi, tad spēkā ir programmā norādītie noteikumi.

 • Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
 • KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
  1. TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežu. Šajā gadījumā TŪROPERATORS piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu (LR MK noteikumi Nr.353)
  2. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus, to aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.
  3. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot AĢENTAM ne vēlāk kā 30 dienas pirms brauciena. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi.
  4. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi ).

 

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. TŪROPERATORS piedāvā KLIENTAM veikt sekojošu apdrošināšanu:

6.1.1. saslimšanas un nelaimes gadījumi ceļojuma laikā     iekļauti cenā       /     papildus

6.1.2. civiltiesiskā atbildība ārzemēs                                  iekļauta cenā      /    papildus                                              

6.1.3. ceļojuma anulēšana                                                iekļauta cenā      /      papildus                      

6.2. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas un neveicot ceļojuma apdrošināšanu patstāvīgi, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem, kuri varētu rasties saslimšanas un/vai nelaimes gadījumu un/vai ceļojumu anulēšanas rezultātā.

6.3. Klientiem, kuri vecāki par 75 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.

 

7.  PĀRĒJIE NOTEIKUMI

8.1. Šis līgums ir elektronisks un stājas spēkā ar brīdi, kad KLIENTS (neatkarīgi no tā vai apmaksu ir veicis KLIENTS vai jebkura cita fiziska vai juridiska persona, atsaucoties uz KLIENTAM izstādīto rēķinu, līgumu, KLIENTU vai ceļojumu) ir veicis pirmo iemaksu par ceļojumu un darbojas līdz tajā minēto saistību izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts un papildināts tikai noformējot to ar vienošanās protokolu rakstveidā. Papildinājumi, vienošanās un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šā Līguma priekšmetu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par šī Līguma pielikumiem

8.3. Strīdus jautājumi risināmi pusēm savstarpēji vienojoties, pretējā gadījumā puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām.

 

 

 

 

 

Ar pirmās iemaksas – avansa veikšanu

Klients apstiprina, ka ir izpratis līguma noteikumus

un piekritis līguma noteikumiem.

 

Mūsu sadarbības partneri

Teztour Uzbekistan Airways AirBaltic Novatours Turkish Airlines Latviatours Lufthansa FlyMeAway Finnair Alidatour Ukrain International Airlines Norwegian cruise lines