Klienta līgums

LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.

KOMPLEKSĀ TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

 

Tūrisma operators SIA Remiro travel, reģistrācijas Nr. 45403024035, tūrisma operatora licences Nr. 2018-44, turpmāk tekstā TŪROPERATORS, no vienas puses, un ceļotājs, kā arī viņu pavadošās personas, turpmāk tekstā KLIENTS, no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukti PUSE, bet kopā arī PUSES,

noslēdz šādu tūrisma pakalpojumu LĪGUMU:

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. TŪROPERATORS sagatavo un pārdod, bet KLIENTS pērk komplekso tūrisma pakalpojumu - CEĻOJUMU, saskaņā ar šo LĪGUMU un PAKALPOJUMA APRAKSTU, kas ir šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa un tiek izsniegta KLIENTAM reizē ar šī līguma noslēgšanu.

1.2. LĪGUMS ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad TŪROPERATORS ir saņēmis KLIENTA avansa maksājumu par CEĻOJUMU atbilstoši šī LĪGUMA 2.2.1. punktam.

1.3. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. KLIENTS atbild par iesniegto datu pareizību.

1.4. Noslēdzot šo LĪGUMU, KLIENTS apliecina, ka ir informēts par TŪROPERATORA tiesībām mainīt šī LĪGUMA noteikumus un izdarīt izmaiņas PAKALPOJUMA APRAKSTĀ un piekrīt tām bez papildus PUŠU rakstveida vienošanās.

 

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN SAMAKSAS KĀRTĪBA:

2.1. CEĻOJUMA MAKSA ir noteikta PAKALPOJUMA APRAKSTĀ. CEĻOJUMA MAKSĀ ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā „CENĀ IEKĻAUTS”.

 2.2. KLIENTS maksā CEĻOJUMA MAKSU atbilstoši šādiem noteikumiem:

2.2.1. Piesakoties CEĻOJUMAM, KLIENTS 3 dienu laikā no pieteikšanās brīža iemaksā TŪROPERATORAM avansa maksājumu. Veicot šo iemaksu, KLIENTS rezervē sev vietu ceļojumā.

2.2.2. Otro, trešo un pilnu CEĻOJUMA MAKSU KLIENTS un viņu pavadošās personas veic saskaņā ar PAKALPOJUMA APRAKSTĀ minētajiem apmaksas termiņiem. PUSĒM vienojoties, apmaksas noteikumi var tikt mainīti.

2.2.3. Ja KLIENTS CEĻOJUMAM piesakās viens un grupā nav braucēja, ar ko izvietot vienā numuriņā, KLIENTAM ir pienākums veikt piemaksu par izvietošanu vienvietīgā - SNG numuriņā.

2.3. Ja KLIENTS vai KLIENTA pavadošās personas neveic CEĻOJUMA MAKSAS minētajos termiņos, tad TŪROPERATORAM ir tiesības atteikties sniegt CEĻOJUMA pakalpojumu.

2.4. Informācija par to vai KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai) ir norādīta PAKALPOJUMA APRAKSTĀ. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši norādījumiem.

2.5. CEĻOJUMA MAKSA ir aprēķināta atbilstoši TŪROPERATORA izmaksām, tajā skaitā, nodokļiem (PVN u.c.), komisijas maksām, valūtas kursiem, degvielas cenām u.c. Ja TŪROPERATORS ir spiests paaugstināt CEĻOJUMA MAKSU, pieaugot noteiktām izmaksām (piemēram, degvielas cenas, lidostu nodokļi) TŪROPERATORS paziņo par to KLIENAM vismaz 20 dienas pirms CEĻOJUMA sākuma. (LR MK noteikumi Nr.380).

 

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu, kā tas paredzēts PAKALPOJUMA APRAKSTĀ, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar LĪGUMĀ paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.

3.2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un / vai cenā) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs (LR MK noteikumi Nr. 380).

3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.

3.4. TŪROPERATORS neatbild par materiāliem vai morāliem zaudējumiem, kas varētu rasties avioreisa izpildes sakarā - t.sk. reisu kavēšanās, reisu atcelšana, izmaiņas lidojumu sarakstā.

3.5. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.

3.6. Ja, izpildot līgumu, TŪROPERATORS nenodrošina kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēj to sniegt, TŪROPERATORA pienākums ir piedāvāt KLIENTAM piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no KLIENTA papildus samaksu, un kompensēt KLIENTAM cenas starpību, ja sniegtā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu vai arī atlīdzina KLIENTAM par neizmantotajiem pakalpojumiem. Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība radusies trešās personas vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

3.7. TŪROPERATORS neatbild par jebkādām kļūdām, kuras radušās KLIENTA vainas dēļ (t.sk. nepareizu vai kļūdainu personas datu iesniegšana) vai kuras izraisījuši nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

3.8. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa, kā arī vietu maiņa autobusā. Tādā gadījumā KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta cita vieta.

3.9. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.

3.10. Ja KLIENTS  neievēro līgumā noteikto ceļojuma apmaksas kārtību, tad TŪROPERATORS ir tiesīgs vienpusēji atteikties no līguma izpildes.

3.11. TŪROPERATORS neizmaksā kompensāciju, ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc ceļojumu vai atsakās no kādas tā daļas.

3.12. TŪROPERATORS nav atbildīgs:

3.12.1. ja KLIENTAM kādā institūcijā tiek atteikta iebraukšanas vīza vai iebraukšana (t.sk. pārvietošanās) tiek atteikta cita no TŪROPERATORA neatkarīga iemesla dēļ (piem. ceļošanai nederīga pase) un tā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties braucienā;

3.12.2. par varbūtējiem transporta kavējumiem (lidmašīnas vai prāmja kavēšanās, autoceļu sastrēgumi, ceļu remonts, streiks, laika apstākļi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi.)

3.12.3. par maršruta izmaiņām ceļojuma laikā administratīvo iestāžu prasību dēļ;

3.12.4. par negadījumiem, kas saistīti ar KLIENTA gūtajam traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);

3.12.5. ja KLIENTS nozaudējis mantu vai viņām tā nozagta vai sabojāta.

3.13. Ja CEĻOJUMA laikā, KLIENTS nonāk grūtībās, TŪRISMA OPERATORA pienākums ir nodrošināt palīdzību savu iespēju robežās. Kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojumu līgumā, TŪRISMA OPERATORS sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu uz laika posmu, kas nepārsniedz 3 naktis vienam ceļotājam.

3.14. Klienta iemaksāto naudu TŪROPERATORS ir apdrošinājis Apdrošināšanas akciju sabiedrībā „BTA Baltic Insurance Company” 150 000 EUR vērtībā. Apdrošinātāja biroja adrese: Sporta iela 11, biroja ēka Place 11, Rīga.

3.15. Persona, pie kuras vērsties ceļojuma laikā, ir grupas vadītājs - TŪROPERATORA pārstāvis.

 

4. KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:

4.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas (ja tās pārsniedz 8% cenas pieaugumu saskaņā ar MK noteikumiem nr. 830) vai arī, ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no piedāvātajiem vai izbeigt līgumu sapratīgā termiņā, ko noteicis TŪROPERATORS, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

4.2. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, kas nedēļu pirms CEĻOJUMA sākuma, tiek norādīta PAKALPOJUMA APRAKSTĀ www.remirotravel.lv mājas lapā konkrētā CEĻOJUMA sadaļā, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.

4.3. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.

4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki,  jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā.  Ja KLIENTS tos  pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības  pārtraukt KLIENTA CEĻOJUMU bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS  nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

4.5. Avio ceļojumos KLIENTA pienākums ir patstāvīgi pārliecināties par izlidošanas laiku un laicīgi jāierodas uz izlidošanu, ņemot vērā iespējamo laika zonas maiņu. Ja KLIENTS nokavē avio lidojumu, radušos zaudējumus sedz KLIENTS.

4.6. Kruīza ceļojumos KLIENTA pienākums ir noskaidrot kuģa atiešanas laiku no katras ostas pirms kuģa pamešanas, kā arī atgriezties uz kruīza kuģa  no atpūtas uz sauszemes laicīgi - pirms kuģa atiešanas (konkrētā norādītajā laikā, ja tāds ir norādīs), ņemot vērā iespējamo laika zonas maiņu. Kuģa atiešanas nokavēšanas gadījumā, KIENTAM uz kruīza kuģi, nākamo ostu, sākuma ostu vai mājām jānonāk patstāvīgi, radušos zaudējumus sedz KLIENTS.

4.7. KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.

4.8. Ja brauciena laikā KLIENTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, KLIENTS ar rakstisku pretenziju vēršas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

4.9. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

4.10. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3-6 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

4.11. KLIENTAM ir pienākums veikt veselības un citu obligāto apdrošināšanu ar TŪROPERATORA starpniecību vai patstāvīgi, kā arī veikt nepieciešamo vakcinēšanu. Informāciju par epidemioloģisko situāciju jebkurā pasaules valstī, ieceļošanai obligātām un rekomendējošām vakcīnām KLIENTS var uzzināt Veselības dienesta vietnē: www.vd.lv.

 

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:

5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:

5.1.1. Atsakoties no ceļojuma, tiek ieturēta 1. avansa iemaksa - ceļojuma rezervācijas maksa.

5.1.2. Atkarībā no CEĻOJUMA veida, ilguma un termiņa - cik dienas pirms CEĻOJUMA sākuma KLIENTS atsakās no CEĻOJUMA, KLIENTS zaudē noteiktu CEĻOJUMA MAKSAS daļu vai pat visu CEĻOJUMA MAKSU saskaņā ar CEĻOJUMA APRAKSTĀ minētajiem atteikšanās no ceļojuma noteikumiem.

5.1.3. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.

5.1.4. KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

5.2. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus, to aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.

5.3. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot TŪROPERATORAM rakstiski ne vēlāk kā 7 dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi. Vārda maiņas radītās papildus izmaksas sedz KLIENTS.

5.4. TŪROPERATORS var izbeigt kompleksā pakalpojuma līgumu un pilnībā atmaksāt KLIENTAM visus veiktos maksājumus, ja cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts kompleksā pakalpojuma aprakstā, paziņojot KIENTAM par līguma izbeigšanu ne vēlāk kā:

5.4.1. 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst vairāk nekā 6 dienas;

5.4.2. 7 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst no 2-6 dienām.

TŪRISMA OPERATORS piedāvā līdzvērtīgu ceļojumu vai ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc  kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas atmaksā ceļotājam visus maksājumus. (LR MK noteikumi Nr. 380).

5.5. KLIENTS var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja galamērķa vai tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojumu sniegšanu un ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi.

 

6. APDROŠINĀŠANA:

6.1. PAKALPOJUMA APRAKSTĀ ir minēts vai ceļojuma apdrošināšana ir iekļauta cenā. Ja apdrošināšana nav iekļauta cenā, tad TŪROPERATORS piedāvā iegādāties to par papildus maksu. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem. Noslēdzot šo līgumu, KLIENTS apstiprina, ka apdrošināšanas noteikumi ir saprotami.

6.2. KLIENTIEM, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.

6.3. Apdrošināšana sedz neatliekamās palīdzības sniegšanu KLIENTAM nelaimes gadījumā, kā arī izdevumus, kas saistīti ar KLIENTA repatriāciju (nogādāšanu atpakaļ Latvijā) tūrisma pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot gadījumus, kad:

6.3.1. medicīniskā palīdzība netiek sniegta KLIENTAM viņa hronisko slimību (par kurām KLIENTAM bija zināms pirms izbraukšanas) ārstēšanai, kā arī citiem ārstēšanās izdevumiem, kas nav saistīti ar apdrošināšanas gadījumiem;

6.3.2. KLIENTS, kas guvis traumas alkoholisko, toksisko vai narkotisko vielu ietekmē, saņem nepieciešamo palīdzību, bet visi ar medicīniskas palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi tiek attiecināti uz KLIENTU un KLIENTS sedz tos patstāvīgi;

 6.3.3. KLIENTAM, kuram regulāri jālieto speciālie medikamenti (zāles), braucienā jāņem līdzi pietiekamu daudzumu nepieciešamo medikamentu un visus citus nepieciešamos palīglīdzekļus;

 6.3.4. kā arī citos gadījumos, kuri paredzēti apdrošināšanas līguma noteikumos.

 

7.   PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

7.3. PUSES apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā līgumā, visi punkti ir apspriesti un izskaidroti.

7.4. Līgums stājas spēkā no apmaksas veikšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai tā izpildei.

7.5. Papildinājumi un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šo līgumu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par līguma pielikumiem pēc to abpusējas rakstiskas apstiprināšanas.

 

TŪROPERATORA kontakti:

REMIRO TRAVEL

Lāčplēša iela 6-19, Aizkraukle

www.remirotravel.lv, e-pasts: remirotravel@inbox.lv

Bankas rekvizīti: SEB banka, UNLALV2X, LV66UNLA0050014475555

Biroja tel. nr. darba dienās no plkst. 9:00-18:00: T. +371 25373777, 27850994

Katra ceļojuma pavadošā grupas vadītāja tel.nr. ir pieejams nedēļu pirms ceļojuma www.remirotravel.lv vietnē pie konkrētā PAKALPOJUMA APRAKSTA.

 

Jums piedāvātais CEĻOJUMS ir komplekss tūrisma pakalpojums. Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA “Remiro travel”, reģistrācijas Nr.45403024035 būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “Remiro travel”, reģistrācijas Nr. 45403024035 ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā: https://likumi.lv/ta/id/50026-turisma-likums un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamat tiesībām: https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma.

Ja SIA “Remiro travel” reģistrācijas Nr. 45403024035 nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties par Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv, T. 65452554.

 

LĪGUMS IR ELEKTRONISKS UN ABPUSĒJA PARAKSTĪŠANA NAV NEPIECIEŠAMA.

Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad ceļotāja sūtītā elektroniskā pasta vēstule ir sasniegusi tūrisma pakalpojumu sniedzēja elektroniskā pasta serveri un tūrisma pakalpojumu sniedzējs ar elektroniskiem sakaru līdzekļiem ir apliecinājis tā pieņemšanu.

 

LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.

 

 

Mūsu sadarbības partneri

Teztour Uzbekistan Airways AirBaltic Novatours Turkish Airlines Latviatours Lufthansa FlyMeAway Finnair Alidatour Ukrain International Airlines Norwegian cruise lines