Klienta līgums

  LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.

 

KOMPLEKSĀ TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS

 

Tūrisma operators SIA Remiro travel, reģistrācijas Nr. 45403024035, tūrisma operatora licences Nr. 2018-44,  turpmāk tekstā TŪROPERATORS, no vienas puses, un

ceļotājs,  kā arī viņu pavadošās personas, turpmāk tekstā KLIENTS , no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukti PUSE, bet kopā arī PUSES,

noslēdz šādu tūrisma pakalpojumu LĪGUMU:

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:

1.1. TŪROPERATORS sagatavo un pārdod, bet KLIENTS pērk komplekso tūrisma pakalpojumu- CEĻOJUMU, saskaņā ar šo LĪGUMU un PAKALPOJUMA APRAKSTU, kas ir šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa un tiek izsniegta KLIENTAM reizē ar šī līguma noslēgšanu.

1.2. Ja šī LĪGUMA izpratnē KLIENTS ir grupa vai ģimene, tad persona, kas slēgusi LĪGUMU, atbild par visu ceļotāju informēšanu par LĪGUMA noteikumiem, ka arī to ievērošanu un izpildi.

1.3. LĪGUMS ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad KLIENTS ir pieteicies ceļojumiem un  TŪROPERATORS ir apstiprinājis KLIENTA dalību ceļojumā.

1.4. KLIENTS piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. KLIENTS atbild par iesniegto datu pareizību.

 

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN SAMAKSAS KĀRTĪBA:

2.1. CEĻOJUMA MAKSA ir noteikta PAKALPOJUMA APRAKSTĀ. CEĻOJUMA MAKSĀ ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā,  sadaļā  „CENĀ IEKĻAUTS”.

2.2. KLIENTS maksā CEĻOJUMA MAKSU atbilstoši šādiem noteikumiem:

     2.2.1. Piesakoties CEĻOJUMAM, KLIENTS 3 dienu laikā no pieteikšanās brīža iemaksā TŪROPERATORAM avansa maksājumu. Šī iemaksa tiek uzskatīta par rezervācijas maksu.

     2.2.2. Otro, trešo un pilnu CEĻOJUMA MAKSU KLIENTS un viņu pavadošās personas veic saskaņā ar PAKALPOJUMA APRAKSTĀ minētajiem apmaksas termiņiem. PUSĒM vienojoties, apmaksas noteikumi var tikt mainīti.

     2.2.3. Ja KLIENTS CEĻOJUMAM piesakās viens un grupā nav braucēja, ar ko izvietot vienā numuriņā, KLIENTAM ir pienākums veikt piemaksu par izvietošanu vienvietīgā - SNG numuriņā.

2.3. Ja KLIENTS vai KLIENTA pavadošās personas neveic CEĻOJUMA MAKSAS minētajos termiņos, tad TŪROPERATORAM ir tiesības atteikties sniegt CEĻOJUMA pakalpojumu.

2.4. Informācija par to vai KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai) ir norādīta PAKALPOJUMA APRAKSTĀ. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši  norādījumiem.

2.5. CEĻOJUMA MAKSA ir aprēķināta atbilstoši TŪROPERATORA izmaksām, tajā skaitā, nodokļiem (PVN u.c.), komisijas maksām, valūtas kursiem, degvielas cenām u.c.

 

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu, kā tas paredzēts PAKALPOJUMA APRAKSTĀ.

3.2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs.

3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.

3.4. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.

3.5. Ja, izpildot līgumu, TŪROPERATORS nenodrošina kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēj to sniegt, TŪROPERATORA pienākums ir piedāvāt KLIENTAM piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no KLIENTA papildus samaksu, un kompensēt KLIENTAM cenas starpību, ja sniegtā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu vai arī atlīdzina KLIENTAM par neizmantotajiem pakalpojumiem. KLIENTAM nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība radusies trešās personas vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

3.6. TŪROPERATORS nav atbildīgs par rezervācijas kļūdām, kuras radušās KLIENTA vainas dēļ (t.sk. nepareizu vai kļūdainu personas datu iesniegšana) vai kuras izraisījuši nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

3.7. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa, kā arī vietu maiņa autobusā. Tādā gadījumā KLIENTAM autobusā tiek piedāvāta cita vieta.

3.8. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.

3.9. Ja KLIENTS  neievēro līgumā noteikto ceļojuma apmaksas kārtību, tad TŪROPERATORS ir tiesīgs vienpusēji atteikties no līguma izpildes.

3.10. TŪROPERATORS neizmaksā kompensāciju, ja KLIENTS patvaļīgi pārtrauc ceļojumu vai atsakās no kādas tā daļas.

3.11. TŪROPERATORS nav atbildīgs:

     3.11.1. ja KLIENTAM kādā institūcijā tiek atteikta iebraukšanas vīza vai iebraukšana (t.sk. pārvietošanās) tiek atteikta cita no TŪROPERATORA neatkarīga iemesla dēļ (piem. ceļošanai nederīga pase) un tā rezultātā KLIENTS nevar piedalīties braucienā.;

     3.11.2. par negadījumiem, kas saistīti ar KLIENTA gūtajam traumām (veselības traucējumiem vai dzīvības zaudēšanu);

     3.11.3. ja KLIENTS nozaudējis mantu vai viņām tā nozagta vai sabojāta.

3.12. Ja CEĻOJUMA laikā, KLIENTS nonāk grūtībās, TŪROPERATORA pienākums ir nodrošināt palīdzību, jo īpaši: 1) sniegt informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību. 2) palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus. TŪROPERATORS ir tiesīgs iekasēt saprātīgu maksu par minēto palīdzību, ja grūtības izraisījis pats KLIENTS ar ļaunu nolūku vai tās radušās KLIENTA neuzmanības rezultātā.

3.13. Kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojumu līgumā, TŪROPERATORS sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu uz laika posmu, kas nepārsniedz 3 naktis vienam ceļotājam.

3.14. Klienta iemaksāto naudu TŪROPERATORS ir apdrošinājis AAS „BTA Baltic Insurance Company”. Apdrošinātāja biroja adrese: Sporta iela 11, Rīga, LV-1013,  bta@bta.lv, 26121212.  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv, T. 65452554.

3.15. Persona,  pie kuras vērsties ceļojuma laikā, ir grupas vadītājs - TŪROPERATORA pārstāvis.

3.16. TŪROPERATORS apņemas nodrošināt KLIENTAM šādas īpašās prasības, kurām TŪROPERATORS pirms LĪGUMA slēgšanas ir piekritis___________________________________________________________________________________.

 

4. KLIENTA TIESĪBAS UZ PIENĀKUMI:

4.1. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, kas nedēļu pirms CEĻOJUMA sākuma, tiek norādīta PAKALPOJUMA APRAKSTĀ www.remirotravel.lv mājas lapā konkrētā CEĻOJUMA sadaļā, kā arī, pretējā gadījumā KLIENTS zaudē 100 % ceļojuma samaksu.

4.2. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu, pretējā gadījumā KLIENTS samaksā radušos zaudējumus.

4.3. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki,  jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā.  Ja KLIENTS tos  pārkāpj, TŪROPERATORAM ir tiesības  pārtraukt KLIENTA CEĻOJUMU bez jebkādas kompensācijas un TŪROPERATORS  nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

4.4 Avio ceļojumos KLIENTA pienākums ir patstāvīgi pārliecināties par izlidošanas laiku un laicīgi jāierodas uz izlidošanu, ņemot vērā iespējamo laika zonas maiņu. Ja KLIENTS nokavē avio lidojumu, radušos zaudējumus sedz KLIENTS.

4.5. Kruīza ceļojumos KLIENTA pienākums ir noskaidrot kuģa atiešanas laiku no katras ostas pirms kuģa pamešanas, kā arī atgriezties uz kruīza kuģa  no atpūtas uz sauszemes laicīgi- pirms kuģa atiešanas (konkrētā norādītajā laikā, ja tāds ir norādīs), ņemot vērā iespējamo laika zonas maiņu. Kuģa atiešanas nokavēšanas gadījumā, KIENTAM uz kruīza kuģi, nākamo ostu, sākuma ostu vai mājām jānonāk patstāvīgi, radušos zaudējumus sedz KLIENTS.

4.6. KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu.

4.7. Ja brauciena laikā  KLIENTAM rodas pamatotas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem vai jebkāda neatbilstība, KLIENTAM ir pienākums nekavējoties jau CEĻOJUMA laikā rakstisku pretenziju iesniegt grupas vadītājam vai TŪROPERATORAM, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atgriešanās Latvijā. KLIENTS var vērsties pie TŪROPERATORA arī vēlāk- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, taču šajā gadījumā jāņem vērā, ka problēmas ātra un kvalitatīva atrisināšana var būt apgrūtināta, ņemot vērā laika nobīdi.

4.8. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

4.9. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 3-6 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

4.10. Ja LĪGUMS ietver izmitināšanu un, pamatojoties uz LĪGUMU ceļo nepilngadīgais, kuru nepavada vecāks vai cita pilnvarota persona, KLIENTAM ir pienākums norādīt personu, kura ir atbildīga par nepilngadīgo viņa uzturēšanās laikā un nepilngadīgā kontaktinformāciju.

4.11. KLIENTAM ir pienākums veikt veselības un citu obligāto apdrošināšanu ar TŪROPERATORA starpniecību vai patstāvīgi, kā arī jābūt vakcinētam atbilstoši noteiktām prasībām, ja to prasa attiecīgās valsts normatīvie akti. Obligātie un ieteicamie vakcīnu veidi KLIENTAM savlaicīgi jānoskaidro pirms CEĻOJUMA kompetentās veselības aizsardzības institūcijās.

4.12. Ja KLIENTAM nav pieņemamas izmaiņas (ja tās pārsniedz 8% cenas pieaugumu saskaņā ar MK noteikumiem nr. 830) vai arī, ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no piedāvātajiem vai izbeigt līgumu sapratīgā termiņā, ko noteicis TŪROPERATORS, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

4.13. KLIENTAM ir tiesības uz atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība, un saņemt atbilstošu kompensāciju no TŪROPERATORA par visiem zaudējumiem, ko KLIENTS cieš jebkādas neatbilstības rezultātā, ja vien TŪROPERATORS nepierāda, ka neatbilstība ir radusies KLIENTA vainas dēļ. KLIENTAM nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība radusies trešās personas vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

 

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:

5.1. KLIENTAM ir tiesības jebkurā brīdī pirms ceļojuma atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam, nosūtītam uz e-pastu: remirotravel@inbox.lv. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur, neatkarīgi no atteikšanās iemesla, izņemot līguma 4.1. punktu, sekojošus maksājumus:

     5.1.1. Atsakoties no ceļojuma, tiek ieturēta 1.avansa iemaksa- ceļojuma rezervācijas maksa.

     5.1.2. Atkarībā no CEĻOJUMA veida, ilguma un termiņa- cik dienas pirms CEĻOJUMA sākuma KLIENTS atsakās no CEĻOJUMA, KLIENTS zaudē noteiktu CEĻOJUMA MAKSAS daļu vai pat visu CEĻOJUMA MAKSU saskaņā ar CEĻOJUMA APRAKSTĀ minētajiem atteikšanās no ceļojuma noteikumiem.

     5.1.3. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.

     5.1.4. KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

5.2. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos tūristus, to aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS ietur 100 % brauciena samaksu un nesedz nekādus zaudējumus šajā sakarā.

5.3. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTAM ir tiesības pārslēgt LĪGUMU, nododot to citai personai, kas atbilst visiem līguma noteikumiem, CEĻOJUMA APRAKSTĀ minētājā vārda maiņas termiņā vai, ja tāds nav minēts, ne vēlāk kā 7 dienas pirms brauciena. Šajā gadījumā KLIENTS un persona, kurai nodod līgumu, iesniedz TŪROPERATORAM rakstisku paziņojumu. Persona, kas nodod līgumu, un tā saņēmējs ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma samaksu un par visu no šādas nodošanas izrietošo papildus maksu, maksājumu vai citu izmaksu un saistību segšanu. TŪROPERATORS informē KLIENTU par nodošanas faktiskajām izmaksām.

5.4. TŪROPERATORS var izbeigt kompleksā pakalpojuma līgumu un pilnībā atmaksāt KLIENTAM visus veiktos maksājumus, bet TŪROPERATORAM nav pienākuma maksāt kompensāciju, ja cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts kompleksā pakalpojuma aprakstā, paziņojot KIENTAM par līguma izbeigšanu ne vēlāk kā:

     5.4.1.  20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst vairāk nekā 6 dienas;

     5.4.2.  7 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst no 2-6 dienām;

     5.4.3.  48 stundas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, ja tas ilgst mazāk nekā divas dienas.

TŪRISMA OPERATORS piedāvā līdzvērtīgu ceļojumu vai ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc  kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas atmaksā ceļotājam visus maksājumus, ja vien ceļojums nav atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

5.5. KLIENTS var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, ja galamērķa vai tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojumu sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi.

 

6. APDROŠINĀŠANA:

6.1. PAKALPOJUMA APRAKSTĀ ir minēts vai ceļojuma apdrošināšana ir iekļauta cenā. Ja apdrošināšana nav iekļauta cenā, tad to TŪROPERATORS piedāvā iegādāties to par papildus maksu. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, KLIENTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem. Noslēdzot šo līgumu, KLIENTS apstiprina, ka apdrošināšanas noteikumi ir saprotami.

6.2. KLIENTIEM, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.

6.3. Apdrošināšana sedz neatliekamās palīdzības sniegšanu KLIENTAM nelaimes gadījumā, kā arī izdevumus, kas saistīti ar KLIENTA repatriāciju (nogādāšanu atpakaļ Latvijā) tūrisma pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot gadījumus, kad:

     6.3.1. medicīniskā palīdzība netiek sniegta KLIENTAM  viņa hronisko slimību (par kurām KLIENTAM bija zināms pirms izbraukšanas) ārstēšanai, kā arī citiem ārstēšanās izdevumiem, kas nav saistīti ar apdrošināšanas gadījumiem;

     6.3.2. KLIENTS, kas guvis traumas alkoholisko, toksisko vai narkotisko vielu ietekmē, saņem nepieciešamo palīdzību, bet visi ar medicīniskas palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi tiek attiecināti uz KLIENTU un KLIENTS sedz tos patstāvīgi;

     6.3.3. KLIENTAM, kuram regulāri jālieto speciālie medikamenti (zāles), braucienā jāņem līdzi pietiekamu daudzumu nepieciešamo medikamentu un visus citus nepieciešamos palīglīdzekļus;

     6.3.4. kā arī citos gadījumos, kuri paredzēti apdrošināšanas līguma noteikumos.

 

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. KLIENTAM ir iespēja arī izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.g. 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT).

7.3. LĪGUMS stājas spēkā no brīža, kad TŪROPERATORS ir apstiprinājis KLIENTA pieteikumu ceļojumam, un darbojas līdz pilnīgai tā izpildei.

7.4. Papildinājumi un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šo līgumu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par līguma pielikumiem pēc to abpusējas rakstiskas apstiprināšanas.

 

TŪROPERATORA kontakti:

REMIRO TRAVEL

Lāčplēša iela 6- kab. 19, Aizkraukle, LV-5101

www.remirotravel.lv, e-pasts: remirotravel@inbox.lv

Bankas rekvizīti: SEB banka, UNLALV2X, LV66UNLA0050014475555

Biroja tel. nr. darba dienās no plkst. 10:00-17:00: T. +371 25373777, 27850994

Katra ceļojuma pavadošā grupas vadītāja tel.nr. ir pieejams nedēļu pirms ceļojuma www.remirotravel.lv vietnē pie konkrētā PAKALPOJUMA APRAKSTA vai tiek nosūtīts uz KLIENTA e-pastu.

 

 

Jums piedāvātais CEĻOJUMS ir komplekss tūrisma pakalpojums. Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

 

 

 

LĪGUMS IR ELEKTRONISKS UN ABPUSĒJA PARAKSTĪŠANA NAV NEPIECIEŠAMA.

LĪGUMS STĀJĀS SPĒKĀ NO BRĪŽA, KAD KLIENTS IR PIETEICIES CEĻOJUMAM UN TŪROPERATORS IR APSTIPRINĀJIS KLIENTA DALĪBU CEĻOJUMĀ.

 

 

Mūsu sadarbības partneri

Teztour Casa Oliva Turkish Airlines AirBaltic Norwegian cruise lines Novatours Uzbekistan Airways Latviatours Lufthansa FlyMeAway Finnair Alidatour Ukrain International Airlines Coral Travel