Pirmslīguma informācija

LEJUPIELĀDĒT ŠEIT.

 

Pirmslīguma informācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos N.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”.

 

Cien. Remiro travel klient,

Lūdzam pirms līguma slēgšanas iepazīties ar pirmslīguma informāciju:

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.

Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.

SIA “Remiro travel”, reģistrācijas Nr.45403024035 būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām SIA “Remiro travel”, reģistrācijas Nr.45403024035 ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, - nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām- https://likumi.lv/doc.php?id=50026  un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”- https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma.

Galvenās katra tūrisma ceļojuma īpašības un noteikumi ir detalizēti norādīti katra Ceļojuma programmā, kas ir pieejamas SIA “Remiro travel” mājas lapā www.remirotravel.lv.

 

Ceļojuma programmās ir norādīts:

 

  1. ceļojuma galamērķis, maršruts, uzturēšanās laiks (ceļojuma datumi), un, ja ir iekļauta izmitināšana, iekļauto nakšu skaits;

 

2. transportlīdzekļa veids, kategorija un ērtību raksturojums, izbraukšanas, iespējamās iekāpšanas un atgriešanās vietas, datumi un laiks, apstāšanās un pārsēšanās laiki un vietas. Ja precīzs laiks vēl nav noteikts, tūrisma operators un, ja attiecināms, tūrisma aģents informē ceļotāju par aptuveno izbraukšanas un atgriešanās laiku.

 

3. tūristu mītnes atrašanās vieta, galvenās īpašības un - attiecīgā gadījumā - kategorija saskaņā ar attiecīgās galamērķa valsts noteikumiem;

 

4. paredzētās ēdienreizes;

 

5. apmeklējumi, ekskursijas vai citi pakalpojumi, kas ietverti kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējā cenā;

 

6. informācija par to, vai kādu no tūrisma pakalpojumiem ceļotājam sniegs kā grupas dalībniekam, un informācija par aptuveno grupas lielumu, ja tas ir iespējams;

 

7. ja ceļotāja gūto labumu no citu tūrisma pakalpojumu izpildes ietekmē efektīva mutiskā saziņa, – valoda, kurā minētos pakalpojumus sniegs;

 

8. informācija par to, vai tūrisma pakalpojums ir piemērots personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, par precīzu informāciju par kompleksā tūrisma pakalpojuma piemērotību, ņemot vērā ceļotāja vajadzības, lūdzam interesēties individuāli, pirms līguma noslēgšanas;

 

9. tūrisma operatora un, ja attiecināms, tūrisma aģenta nosaukums (firma) un faktiskā adrese, kā arī tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;

 

10. kompleksā tūrisma pakalpojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un visas papildu maksas, maksājumus un citas izmaksas, vai, ja minētās izmaksas nevar pamatoti aprēķināt pirms līguma noslēgšanas, – norāde par to, kāda veida papildu izmaksas ceļotājam vēl varētu nākties segt;

 

11. maksāšanas kārtība, tostarp jebkāda summa vai cenas procentuālā daļa, kas jāmaksā kā pirmais maksājums, un atlikušās daļas samaksas grafiks vai finanšu garantijas, kas ceļotājam jāmaksā vai jānodrošina;

 

12. Par minimālo ceļojuma dalībnieku skaitu, kas nepieciešams kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanai, – lūdzam interesēties individuāli, pirms pakalpojumu līgumu noslēgšanas. Tiklīdz ir sasniegts minimālais nepieciešamais dalībnieku skaits, pie ceļojuma programmā noradīto brīvo vietu skaita tiek pielikta atzīme “garantēts”. Termiņš pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, kurā iespējams izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja minētais dalībnieku skaits nav sasniegts, norādīts līgumā. Kompleksā tūrisma pakalpojuma sākums ir brīdis, kad sāk sniegt tūrisma pakalpojumus, kas iekļauti kompleksajā tūrisma pakalpojumā.

 

13. vispārīga informācija par galamērķa valsts pasu un vīzu režīmu, tostarp par to, cik ilgā laikā (aptuveni) var saņemt vīzu, un informācija par galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm;

 

14. informācija par to, ka ceļotājs jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, samaksājot samērīgu līguma izbeigšanas maksu vai – attiecīgā gadījumā – tūrisma operatora pieprasīto standarta līguma izbeigšanas maksu;

 

15. informācija par brīvprātīgu vai obligātu apdrošināšanu, lai segtu kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas izmaksas, ja līgumu izbeidz ceļotājs, vai palīdzības izmaksas (ieskaitot repatriāciju) negadījuma, slimības vai nāves gadījumā.

 

Pamattiesības saskaņā ar Tūrisma likumu un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem":

- ceļotājs pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas saņem visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu;

-vienmēr ir vismaz viens tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie tūrisma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi;

- ceļotājam izsniedz (grupas vadītāja kontakttālrunis tiek nosūtīts visiem ceļotājiem uz e-pastu adresēm pirms ceļojuma) tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņš var sazināties ar tūrisma operatoru vai tūrisma aģentu;

– ceļotājs, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso tūrisma pakalpojumu citai personai (par to var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas);

  • kompleksā tūrisma pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8% no kompleksā tūrisma pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja tūrisma operators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas;
  • ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā tūrisma pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma par komplekso tūrisma pakalpojumu atbildīgais tūrisma pakalpojumu sniedzējs atceļ komplekso tūrisma pakalpojumu, ceļotājam ir tiesības saņemt atmaksu un – attiecīgā gadījumā –kompensāciju;
  • ceļotājs ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja galamērķa vietā pastāv nopietnas drošības problēmas, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso tūrisma pakalpojumu;
  • ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu.
  • ja pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā tūrisma pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, bez papildu maksas jāpiedāvā ceļotājam atbilstoši alternatīvi risinājumi. Ceļotājs var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma izpildi, un tūrisma operators nenovērš problēmu;
  • ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja tūrisma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstoši;
  • ja ceļotājs nonāk grūtībās, tūrisma operatoram ir pienākums nodrošināt palīdzību;
  • ja tūrisma operators savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības, ceļotāja veiktie maksājumi tiek atmaksāti. Ja tūrisma operators pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma savu likviditātes problēmu dēļ daļēji vai pilnībā nespēj pildīt savas saistības un transports ir iekļauts kompleksajā tūrisma pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāja repatriācija. SIA “Remiro travel”, reģistrācijas Nr.45403024035 ir nodrošinājums, ko gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, nodrošina AAS „BTA Baltic Insurance Company", reģistrācijas Nr. 40103840140, juridiskā adrese Sporta iela 11, Rīga, tālrunis: 26121212 un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ja SIA “Remiro travel”, reģistrācijas Nr.45403024035 nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, ceļotājs var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru: Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, pasts@ptac.gov.lv, tel.65452554.

Tūrisma likums un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumi”- https://likumi.lv/doc.php?id=50026  un Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumiem Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”- https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma,ja līgumu slēdz klātienē, elektroniski vai izmantojot telefonsarunu.

 

Remiro travel informē, ka ceļojuma laikā var tikt veikta fotografēšana un / vai filmēšana atbilstoši datu apstrādes prasībām, neidentificējot konkrētas personas. Iegūtie materiāli var tikt publicēti plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos ar mērķi informēt sabiedrību par notiekošo ceļojumu!

 

Mūsu sadarbības partneri

Teztour Casa Oliva Turkish Airlines AirBaltic Norwegian cruise lines Novatours Uzbekistan Airways Latviatours Lufthansa FlyMeAway Finnair Alidatour Ukrain International Airlines Coral Travel